INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace
vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty vyplněním webového formuláře na
https://ipointservice.cz/ (dále jen „Osobní údaje“).

1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je společnost iPoint service s.r.o., Pražákova 1008/69, Brno – Štýřice 639 00, IČ: 09791817 (dále
jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@ipointservice.cz a telefonním čísle +420 603 888 990

2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

2.1. Účelem zpracování Osobních údajů je domluvení termínu schůzky s obchodním zástupcem.

2.2. Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů je náš oprávněný zájem.

3. Příjemci osobních údajů

3.1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:
– naši vázaní zástupci a další obchodní zástupci
– poskytovatel informačního systému
– další naši zpracovatelé

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Osobní údaje budeme mít uloženy pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedený účel.

5. Vaše práva

5.1. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše
osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k
dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních
údajů.

5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá
z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních
údajů.

5.4. Máte také právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat. Pokud by účelem zpracování
byl přímý marketing a byla proti takovému zpracování vznesena námitka, nebudeme Osobní údaje pro tento
účel dále zpracovávat.

5.5. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního
kontaktu na Správce.

5.6. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo
podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu
Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou
republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika,
IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.
iPoint service s.r.o.